OV KSM Svitavy

Dr. Milady Horkov 501/25

568 02 Svitavy

 

Kontakty:

tel.: +420 734 430 348

tel.: +420 725 646 060

e-mail: ov.svitavy@kscm.cz

Pedseda OV:

Josef Bohatec

KSM 2003 - 2014. Vechna prva vyhrazena